فهرست قلل شاخص ایران (به ترتیب حروف الفبا)

نام قله ارتفاع (متر) منطقه صعود
آتشکوه 3850 البرز مرکزی، لواسان، افجه
آزاد کوه 4400 رشته کوه البرز
آق داغ 3005 خلخال
آلانه سر 4065 کلاردشت، تخت سلیمان
ازنادر 3750 لرستان
اسپيلت 4530 سه هزار طالقان 
الرم  4250 رشته کوه البرز 
 اويدر 4300 کلاردشت 
 بحر آسمان 4310 بافت 
 برفخانه (تزرجان) 4005 یزد، تفت
بغروداغ 3175 تالش
بل 4050 اقلید 
پالان گردن  4250 رشته کوه البرز 
 پسند کوه 4350 کلاردشت 
 پیارو 3900 لرستان 
تخت خرسی  4250 کلاردشت، طالقان 
تخت رستم  4248 کلاردشت، تخت سلیمان 
تخت سليمان  4650 کلاردشت 
تریشوم 2550 ماسوله
توچال  3960 البرز مرکزی، تهران 
تمندر  3520 لرستان 
تیلار 2900 تالش
 حوض دال 4300 رشته کوه دنا 
جبرک  4225 دشت لار 
خاربش  4264 بختياری 
 خرسان 4750 کلاردشت، رودبارک، حصارچال 
 خرسنگ 4100 البرز مرکزی 
 خشچال 4180 قزوين 
 خلنو 4375 رشته کوه البرز 
چالون  4550 کلاردشت 
چهل نابالغان  3850 جنوب نهاوند همدان 
درفک 2730 رودبار
 دماوند 5671 رينه، پلور، ناندل 
دندان اژدها  4400 کلاردشت، علم کوه 
ديو چال  4260 کلاردشت 
 دیگوله 3724 لرستان 
 دينار 4277 فارس 
 رستم نيشت 4450 کلاردشت 
زردکوه  4250 بختياری 
زرین کوه  4200 کلاردشت، طالقان 
 زیورچال 3850 قزوین 
سبلان  4811 اردبيل، شابیل، قوتورسوئی 
 سرتشتک 4320 جنوب کرمان 
 سرکچال 4200 شمشک 
 سفید قطور 4200 قزوين
سفید کوه 3150  لرستان
سماموس 3620 رحیم آباد
سن بران 4150  لرستان
سیالان 4250 قزوين، هنیز و خشکه چال، تنکابن 
 سیاه سنگ 4604 کلاردشت، منطقه تخت سلیمان 
 سياه کمان 4560 کلاردشت، منطقه تخت سلیمان 
 سياه گوک جنوبی 4500 کلاردشت، منطقه تخت سلیمان 
 سه چال 4200 رشته کوه البرز 
 سه سنگ 4300 رشته کوه البرز 
 شانه کوه 4450  کلاردشت
شاه البرز  4250 طالقان، قزوین 
شاه معلم 3058 ماسوله
 شاه نشين 3850  
 شیرکوه یزد 4075 تفت، یزد 
شهيدان  4250 زردکوه بختياری 
 علم کوه 4850 رودبارک 
 شاخک غربی علم 4782 کلاردشت، منطقه تخت سلیمان 
 شاخک شرقی علم 4750 کلاردشت، منطقه تخت سلیمان 
 علی جوق 4200 فارس 
غاش مستان  4300 رشته دنا 
قالی کوه  4080 لرستان 
قبله  3350 لرستان 
قبی  4430 کلاردشت 
قلعه خلیل  3150 لرستان 
قند کله 2650 ماسوله
کالاهو (میشور و نفار نقار)  4431 کلاردشت 
 کلاير 4247 جنوب 
کرماکوه 4450 کلاردشت 
کربوش 4295 بختياری 
 کسرداغ 4700 اردبيل 
کلوان 4200 طالقان سه هزار 
کلون بسته (بستک)  4200 البرز مرکزی 
کله نو  4250 بختياری 
 کمربسته 3250 لرستان 
کوشا  4400 جنوب کرمان 
کول جنو  3850 رستان 
گردونه کوه (هزارچم)  4402 کلاردشت 
گل گل  4100 لرستان 
 لاله زار 4375 کرمان 
 لشگرک بزرگ 4256  
 ماسه مور 4280 کلار ستاق 
ماهو  4200 رشته کوه البرز 
 مخروط سر 4300 رشته کوه البرز 
 مرجيکش 4500 کلاردشت 
 مناره 4300 کلاردشت 
 ميان سه چال 4348 کلاردشت 
میرزائی  4000 لرستان 
ميش چال  4250 کلاردشت 
 میل فرنگی 3950 یزد 
 مهرچال 3920 البرز مرکزی، تهران 
 ناظر بزرگ (شکر لقاس) 3500 البرز مرکزی 
نرگس ها  3900 قزوين 
 وروشت 4100  
ولاش (گرین)  3623 لرستان، الشتر 
ویران کوه 4609 کلاردشت
 ویلو 3285 لرستان 
هرم داغ 4710 اردبیل، قوتور سوئی 
 هزار 4426 کرمان 
 هزارچم 4200 کلاردشت، طالقان 
هفت خوان 1  4457 کلاردشت 
هفت خوان 2 2528  
هفت سران  4250 رشته کوه البرز 

 

 

 

مرجع: www.koohnavardan.ir

 

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei