فهرست غارهاي ایران (به ترتیب حروف الفبا)

آ

    آبریز طلا کوهی
    آبزا (آوزا)
    آب کناری
    آبله
    آبیشو (آویشو)
    آتشگاه
    آرمادلو
    آریا
    آزاد
    آزاد خان
    آسیلی
    آغ بولاق
    آغل سوخته
    آقا سید عیسی
    آقداش
    آق قایا

ا

    ابرکوه
    ابلهون
    اتاق سفید
    ارازه (چاه ارازه)
    ارتکند
    ارجنه
    اردل
    ارژنگ
    ازناو
    اژدر کوه
    اژدها (بتون)
    اسب طویله
    اسبول (سه غار)
    اسپهبدان
    اسپهبد خورشید
    استاد
    اسکندر
    اشکفت چشمه تعلو
    اشکفت داودی
    اشکفت دوفیری
    اشکفت سلمان
    اشکفت سیاه، اشکفت گردو
    اشکفت هفتاد
    اشکفت یزدان
    اشکوتان
    اشگفت سیاه
    اصله
    اعلا
    افغان
    افوس
    الهوچین
    الیاس تنگه
    امجک
    امروله
    انار
    انجدان
    انجیل اسکول
    انفجاری
    انگره مینو
    انوشیروان
    انوشیروان
    اوریه
    اینهون
    ایوان
    ایوب

ب

    بابا جابر
    بابا گرگر
    بادامستان
    باد معصوم
    باشقشلاق
    باغچه
    باغ مراد
    بالا دام دام (دام دام کوچک(
    بام بامه
    باووک
    بتخانه
    بجنه (بوژنه)
    برار
    برج کوه
    برد سفید
    برده بور
    برده گوران
    برسلان (پناهگاه زیر زمینی)
    برسلان) معماری صخره ای)
    بزج
    بزمرده (میانکوه، میانگور)
    بزنگان
    بگلیجه (بهلیجه)
    بلع زار
    بلور
    بند بی بی
    بند مهار
    بنوو
    بورنیک
    بورنیک بزرگ
    بورنیک کوچک
    بوزخانه (یخ خانه)
    بوف
    بهشت مکان (بشمکان)
    بی بی کند
    بیدستان
    بیدک
    بیشو
    بیمار آب
    بینه لر (بنه لر)
    بیوک آغا

پ

    پا سنگر
    پبده
    پراچان
    پراو
    پرده رستم
    پردیس
    پرقیستان
    پریان
    پریهول
    پری یاغی
    پشمکی
    پل خیر
    پل مون
    پلنگ
    پلنگ
    پلنگ آرام
    پلنگان
    پنجعلی
    پوده (چاه پوده)
    پوستین دوز
    پهلوان
    پیر باد
    پیرزن
    پیرنما
    پیر هشتاد
    پیری

 ت

    تاپو (شماره یک)
    تاجلی
    تادوان
    تارون
    تاگی
    تایله نو (تایوله ناو)
    تایه گه
    تجرگ
    تخت قارا
    تشهیر
    تلاین
    تمپ کوچه
    تمتمان
    تمتمه
    تمندر
    تنگ براق
    تنگه خراجی
    تولچو چوهول

 ج

    جارو
    جزینان
    جعفر قلی(جعفر قولیی لان)
    جفریز
    جن
    جواران
    جوجه
    جول دره(پالان خر)
    جهان بین 2
    جهان نما
    جهنم (کوه سفید)

 چ

    چاخماخلار
    چال نخجیر
    چاه برق
    چاه حمزه
    چاه درغول
    چاه دریا
    چاه دوزخی (شهید پگاه)
    چاه زنجیر
    چاه قندی
    چاه کبوتری (دلی نوروز علی)
    چپر چوهول
    چشمه (سرچشمه)
    چشمه باد
    چشمه ریسان
    چشمه سبز
    چک
    چک و علا
    چله خانه
    چله خانه
    چنشت
    چهار تاقی (چهار طاقی)
    چهل پله (40 پله(
    چهل چاه
    چهل دختر
    چهل دختر
    چهل ستون

 ح

    حاجت خانه
    حاج کندی
    حسن آباد قلعه بزی (شماره یک)
    حسن آباد قلعه بزی (شماره دو)
    حصار
    حلوان
    حمام خدایی
    حمزه زندان
    حیاط دریا

  خ

    خاصه تراش (آب بید)
    خاکستر
    خانه خدا
    خانه ذنب لاور
    خدایی
    خدنگ
    خربس
    خرسین (غار نمکی خرسین)
    خرمنه سر
    خزینه راه
    خفاش
    خلی زر (خولی زرد، وی یا)
    خمیره (زندان خانه لار)
    خنده پش
    خودکاوند
    خوریت
    خون فوشه
    خونیک
    خی
    خیج

 د

    دالخون
    دانشجو
    دانیال (چاری)  
    داوران
    دختران
    دربند
    دربند
    در پتن
    درفک
    دروازوک، کوتر کالی
    دره آل
    دره اردشک
    دره بید
    دره زنجیر
    دره فراخ
    دره قیر
    دریا
    دریاس
    درین کش
    دزک
    دزک (تاپو شماره 2)
    دلفارد
    دمه
    دنبلید
    دنگزلو
    دو اشکفت
    دو پستان
    دوربید
    دوست آباد
    دوشر(لوشر)
    دوشه
    دو غار
    دوکچی
    دوگیجان
    ده بکری
    دهچال
    دهدر
    دهشیخ
    دیارجان
    دیبی یوخ
    دیریزنو
    دیزان
    دیو
    دیواره شمالی قلعه موران
    دیو خانه، دژ خانه
    دیو زندان
    دیو ورزق

 ذ

    ذلف آباد

 ر

    راکاد
    رباط
    رتیل
    رخ 1
    رخ 2
    رستم دزد
    رفته
    روباه
    رود افشان
    ری زمین
    ری کفتار

 ز

    زارو
    زالنگ
    زالن گاه(ظالم گاه، زاغه سنگی)
    زری
    زرین غار)زرین رود، زرین آباد)، دودزا
    زکریا
    زمرد (چرخ الماس)
    زنان، زه نان
    زندان افغان (دق کشکولی)
    زندان چاوه
    زنگعلیان )هفت اتاق)
    زنگیان
    زیلو
    زینگان )زینه گان، بهشت)

س

    سالکدر
    سالمستان
    سجیران
    سراب
    سراب
    سربی
    سرچشمه
    سر حد ساطح
    سرد دره
    سر رود
    سر نی
    سفید آب
    سفید خانی
    سفید کوه
    سلطان بلاغ
    سلیمان
    سم
    سمسا
    سنگ سفید
    سنگ شکنان )سنگ تراشان)
    سنو
    سوباشی
    سوخته کوه بیارجمند
    سور آوا
    سوراخ گاو
    سوله خونزا
    سهولان (کونه کوتر)
    سیامرز کوه
    سیاه استخر
    سیاه دشت
    سیجان
    سیخوران خورمیز
    سید رشید
    سید صادق
    سیر
    سیراچال

ش

    شاپور
    شاداب )عروس)
    شادمینه)شادمهنه)
    شازند (شاه زند)
    شاکین
    شاه بلبل
    شاه بهرام
    شاه شکر
    شاه قنداب
    شب پره
    شب پره چال
    شعیب
    شغال دره
    شفق
    شکارچیان
    شلاش
    شمس کلایه
    شم شم
    شوران
    شوی
    شهاب
    شهرستانه
    شهسوار
    شیخ
    شیخانبر)شیخان رو)
    شیرآباد (دیو سپید)
    شیر بند
    شیر کهن

 ص

    صادق علی
    صلوات آباد

 ض

    ضحاک

 ط

    طاق رچه
    طاق سیاه
    طرنگ
    طلسم

 ع

    عالی آباد
    عبادتگاه
    عباس آباد
    عسل دره
    علی آباد
    علی تپه
    علی چنگری
    علی خورنده
    علی سرد(علیصدر)
    علی شیخ
    علی ولی الله (قطرویه)
    عین هو )عینهو، هین هو)

 غ

    غزال
    غوری

 ف

    فارسان )سفید، فارس، پارسان(
    فاس
    فراشاه اسلامیه (معبد موبدان فیروز)
    فرایجان
    فرمیشگان
    فرهاد (دخمه فرهاد، خانه فرهاد، فرهاد دامو)
    فرهاد تراش
    فریدون
    فقرقا
    فوشه

ق

    قارنی یاروق
    قاژه(مغار)
    قافلان
    قالوجه
    قباد
    قبه
    قجر آب
    قدمگاه
    قریه قلعه چی
    قزلق (دیو)
    قصر ابوالنصر
    قلاپیکه(قلعه پوکه)
    قلات
    قلات
    قلاتاسیان
    قلات ربط
    قلعه ارژنگ
    قلعه جمال
    قلعه جوق
    قلعه دختر (دختر قلعه)
    قلعه شاه
    قلعه کافر
    قلعه کرد
    قمری
    قوری قلعه
    قویونلار
    قهرمان

ک

    کارا اسکول
    کارده
    کارگی
    کافر قلعه
    کاماسیاب
    کان گوهر
    کانی رش
    کاوات
    کبريان
    کبوتر
    کبوتر(هامپوئیل)
    کبوتران
    کبوتران
    کبوترلان
    کبوتری
    کبود آبی (کاچول)
    کتل خور (کتله خور)
    کدونی
    کر احمد (کره احمد)
    کرفتو
    کزور
    کسب
    کسیل
    کش
    کشته ریز
    کفتار
    کفتر (ده کفتر)
    کلبیس کب
    کلخسان
    کلر
    کلماکره
    کل وسر
    کلهرود (چاه وزمه)
    کله سر
    کله سنگ
    کله کان
    کمتاران
    کمربند
    کمیشان
    کنا تاریکه
    کنا کفتار (کنام کفتار)
    کنجی
    کندلان
    کندوان )غارهای دست کند کندوان)
    کنه گرم
    کوروش
    کوزه گران
    کوکولو
    کوگان
    کول آباد
    کول کنی
    کولیان
    کولیته
    کونه کوتر اینگیجه
    کوه بیرک
    کوه تخت
    کوه ساوه(شاه پسند)
    کوه سرده(سرد کوه)
    کوه سوخته 1
    کوه سوخته صالح پيغمبر
    کوه گره
    کهبد
    کهریز
    کهک
    کیارام (وسط دل دل)
    کیخسرو
    کیخسرو
    کیقباد

گ

    گاکال
    گاو خانه
    گاو خور (گوخل)
    گبر، گبری
    گته ده
    گدار چشمه
    گراب
    گرگر لوکا
    گرمک
    گرو(گرآو)
    گلجیک
    گل زرد
    گل عقدا
    گلین
    گنبده
    گنج خانه
    گنج کوه
    گواتامک
    گوکان
    گوهردان
    گیوه کش

 ل

    لادیز
    لالون (لالان)
    لکی اسپیور
    لم پلنگی
    لنجرود
    لو علی (زاگام)
    لهران
    لیاروی(لیلرود)

 م

    ماپری
    مام قوچاق
    مبارک آباد
    مخوف
    مر آفتاب
    مر تاریک
    مر حاجی
    مر حمام
    مرخر
    مر خشت
    مردگان
    مر دودر
    مر سلیمان )مر طویله)
    مرغ بند
    مزداوند
    مزدوران
    مزنگان
    مژاره
    مس
    مسجد
    مظفر سهلک
    مغان
    مغستان
    مکری قرآن
    ملحدو
    ملک
    ملک
    ممتاز
    مولتان
    میانلانون )گلوچه بالا، کلوچه بالا(
    میدانک
    میر داود
    میر سمیع دشت بیاض
    میر شکار
    میرملاس

 ن

    نارنج پره
    ناروان
    نباتی
    نزل
    نساء علیا
    نمکدان(نمکی)
    نمکدان
    نمکی اشتهارد
    ننج
    نول
    نیاسر (سوراخ رئیس)
    نی نه
    نی نه (نیده، ندیده)

 و

    وادار
    وارواسی
    واسوار
    ورد (ورد دلیگه)
    وزمه
    وشته
    وشنوه
    وفس
    وقت ساعت
    ولی
    ويزنهار
    ویران

 ه

    هامانه
    هتزا
    هرنج
    هستیجان
    هشتاد
    هفتاد ملا
    هفت خانه(یدی داملار، یدی اولر)
    هفت خم
    همه کسی
    همه لون
    همیان
    هنامه
    هندج
    هندل آباد
    هندودر
    هوتو
    هوهوه
    هیزج
    هیو

 ی

    یاریم قیه
    یاغی اسکول
    یاغی لوکا
    یافته
    یخ
    یخ
    یخ
    یخچال
    یخچال
    یخکان )یخگان)
    یخ مراد
    یخی انگول
    یکه چاه
    یکه دام دام (دام دام بزرگ)
    ییجت(معصوم)

در مجموع ۵۹۸ غار در این لیست وجود دارد

 

مرجع: www.koohnavardan.ir

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei