دانلود اپلیکیشن فــوق العــاده Knote 3D (آموزش تمامی گره ها) برای تمامی گوشی ها

Android IOS

  

****************************************

آموزش تصویری برخی از گره های کاربردی

 

گره دو سر طناب یک لا

 

****************************************

 گره دو سر طناب دو لا

 

****************************************

گره هشت یک لا

 

****************************************

گره هشت ساده

 

****************************************

گره هشت تعقیب

 

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei