صعود اعضای خانواده گیلسا به قله تیرو (رضوانشهر)
همراه با کوهنوردان انجمن کارگری و گروه دماوند
۲۱ اردیبهشت ۹۷

عرفان رجا
رضا مهجور
هادی پاینده

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei