صعود اعضای خانواده گیلسا به قله درفک (دیلمان)
همراه با کوهنوردان ایران کبیر
۱۱ خرداد ۹۷

رضا مهجور
روشنک پرهیزکار

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei