صعود یکی از اعضای خانواده گیلسا به سبلان (اردبیل)

میثاق شبرنگ

همراه باهمنوردان عزیز:
آقایان سعید مقدسی و امین علیزاده

۱۵ و ۱۶ خرداد ۹۷

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei