جلسه ماهیانه گیلسا
باحضور اکثریت اعضای اصلی و آزمایشی
در طبیعت زیبای کمسار (جیرده)

۱۸خرداد۹۷

مابه هرچه بهتر شدن برنامه ها می اندیشیم،
همراه خانواده گیلسا باشید و از طبیعت لذت ببرید.

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei