معرفی و تقدیم پیکسل عضویت به عضو جدید خانواده گیلسا، سرکار خانم روشنک پرهیزکار

* با آرزوی موفقیت روز افزون *

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei