تمرین تیم سنگنوردی گیلسا، ۱۲ تیر ۹۷

علی آباد (منجیل)

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei