فرود اعضای فنی از آبشار لاتون آستارا، ۸ تیر ۹۷

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei