صعود یکی از اعضای خانواده گیلسا به قله سماموس (گیلان)

آرزو پوربخش

به همراه همنوردان گرامی، خانوم آیتی و آقای سیستانی

۲۸ و ۲۹ تیر ۹۷

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei