صعود چند تن از اعضاى گيلسا به قلعه بورگ راين اشتاين (Romantik Schloß Burg Rheinstein)، در شهر بينگن آلمان

وحيد جامعى
تهيمنه زكى زاده
ساسان جوكار
و تشكر از كميل خاتمى عزيز

Romantik Schloß Burg Rheinstein, Germany

جهت مشاهده تصاویر بیشتر به گالری گیلسا مراجعه نمایید.

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei