معرفی و تقدیم پیکسل عضویت به عضو جدید خانواده گیلسا در برنامه پیشین
جناب آقای هادی پاینده

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei