کارگاه آموزشی نرم افزار موقعیت یاب View Ranger

۲۵ و ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۷

(۳ساعت تئوری - ۳ساعت عملی)

آموزشگر: آقای میثاق شبرنگ

کارگروه آموزش گیلسا با همکاری کارگروه آموزش هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان رشت برگذار نمود.


روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei