‍ صعود یکی از همنوردان خانواده گیلسا به قله کله قندی (ماسوله)

محمد فرجی

۲۳ فروردین ۱۳۹۸

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei