1 بهمن شناسی و ایمنی در بهمن 1069
2 کارآموزی کوهپیمایی 1049
3 آموزش تنظیم کوله پشتی 3147
4 آموزش گره 1865