1 بهمن شناسی و ایمنی در بهمن 1142
2 کارآموزی کوهپیمایی 1119
3 آموزش تنظیم کوله پشتی 3388
4 آموزش گره 1954