1 قلل ایران 2091
2 قلل جهان 1553
3 غارهای ایران 2454
4 ارتفاعات گیلان 3054