1 قلل ایران 2205
2 قلل جهان 1638
3 غارهای ایران 2590
4 ارتفاعات گیلان 3352