برنامه های اجرا شده فصل بهار 91

تاريخ حرکت

منطقه صعود

سطح برنامه

ساعت حرکت

18 /فروردین/ 91

نقله بر (امام زاده هاشم)

کوهگشت

6:30

25/ فروردین/ 91

چسلی (ماسال)

کوهگشت

5:45

8/ اردیبهشت/ 91

کوه روبار (ماسوله)

کوهگشت

5:45

22/اردیبهشت/ 91

چشمه گازکول (رستم آباد)

کوهپیمائی

7:00

12/خرداد/ 91

للندیز (ماسوله)

کوهگشت

5:30 

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei