برنامه های اجرا شده فصل تابستان 91

تاريخ حرکت منطقه صعود سطح برنامه ساعت حرکت

23/تیر/91

گردکوه (صومعه سرا)

کوهگشت

6:30

27/مرداد/91

نقله بر (رستم آباد)

کوهگشت

6:00

 10/شهریور/91  هرزویل (منجیل)  کوهگشت  6:00
 17/شهریور/91  روستای کچا (سراوان)  گلگشت  6:00
 24/شهریور/91  سی سرا (رستم آباد)  کوهپیمائی  5:30
 31/ شهریور/91  قلعه کول (امام زاده هاشم)  کوهگشت  6:00 

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei