برنامه های اجرا شده فصل پاییز 91

تاريخ حرکت

منطقه صعود

سطح برنامه

سطح برنامه

14/مهر/91

للندیز و لاکه سر (ماسوله)

کوهنوردی

4:30

 21/مهر/91  چشمه گازکل (رستم آباد)  کوهگشت  5:30
 12/آبان/91  کوه روبار (ماسوله)  کوهگشت  4:45
 19/آبان/91  آلش دشت (رستم آباد)  گلگشت  6:15
 10/آذر/91  شیرین دشت (ماسوله)  کوهگشت  5:00
 13/آذر/91  کله قندی (ماسوله)  کوهنوردی  5:00

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei