برنامه های اجرا شده فصل بهار 92

تاريخ حرکت

منطقه صعود

سطح برنامه

ساعت حرکت

9/فروردین/92

آبشار خره بو (ماسوله)

گلگشت

7:00

23/فروردین/92

فیلده (رودبار)

کوهگشت

7:00

30/ فروردین /92

نقله بر (امام زاده هاشم)

کوهگشت

6:30

13/اردیبهشت/92

للندیز (ماسوله)

کوهگشت

5:30

20/اردیبهشت/92

آبشار اشکلیت (ماسوله)

گلگشت

6:00

27/اردیبهشت/92

شاه معلم (ماسوله)

کوهنوردی

4:00

10/خرداد/92

توریشوم (ماسوله)

کوهنوردی

4:00

17/خرداد/92

انزل دشت (ماسوله)

گلگشت

6:00

31/خرداد/92

خارند (ماسوله)

کوهگشت

6:00

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei