برنامه های اجرا شده فصل زمستان 92

تاريخ حرکت منطقه صعود سطح برنامه ساعت حرکت
6/دی/92 شیرین دشت (ماسوله) گلگشت 6:00
20/دی/92 چشمه سنگی (ماسوله) کوهگشت 6:00
4/بهمن/92 گلدیان (رودبار) کوهگشت 6:15
25/بهمن/92 کله قندی (ماسوله) کوهنوردی 5:00
9/اسفند/92 چرپه (رستم آباد) کوهگشت 7:00
16/اسفند/92 خمارنساء (ماسوله) کوهپیمائی 5:30
23/اسفند/92 توریشوم (ماسوله) کوهنوردی 5:00
روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei