برنامه فصل بهار 93

تاریخ حرکت منطقه صعود سطح برنامه توضیح ساعت حرکت
93/1/8 نقله بر (امام زاده هاشم) کوهگشت آموزش گره 6:45
93/1/22 آبشار اشکلیت (ماسوله) کوهگشت كارگاه فرود و آموزش ادوار سنگنوردي 6:15
93/1/29 چشمه گازکول (رستم آباد) گلگشت - 6:45
93/2/5 آبشار ویسادار (پره سر) - کارگاه صعود و فرود از آبشار 6:00
93/2/12 کوه روبار (ماسوله) کوهگشت - 5:30
93/2/19 توریشوم (ماسوله) کوهنوردی - 5:00
93/2/26 غار خون (فومن) کوهپیمائی - غارنوردی پیمایش غار - استقرار برخی از افراد در میانه مسیر 5:45
93/3/2 گشت رودخان (فومن) گلگشت - 6:30
93/3/9 آبشار لاتون (لوندویل) کوهپیمائی - 5:30
93/3/16 خلیل دشت (ماسوله) کوهپیمائی - 5:30
93/3/30 للندیز - کله قندی (ماسوله) کوهگشت - کوهنوردی برنامه عمومی/فنی می باشد 6:00

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei