برنامه های اجرا شده فصل تابستان 93

تاریخ حرکت منطقه صعود سطح برنامه توضیحات برنامه
ساعت حرکت
93/4/6 گلدیان (رودبار) کوهگشت - 6:30
93/4/20 شاه معلم (ماسوله) کوهنوردی صعود شبانه / زمان حرکت پنجشنبه شب بعد از افطار 22:30
93/5/3 فوشه (فومن) گلگشت - 6:45
93/5/10 سقالکسار (جیرده) *** جــشـــن گـــــــــــــــــــــــــــــــــروه *** 7:00
93/5/17 شیرین دشت - لاسه سر (ماسوله) کوهگشت - کوهپیمائی برنامه عمومی / فنی می باشد 6:30
93/5/24 آبشار دوقلو (فومن) کوهگشت - کوهپیمائی برنامه عمومی / فنی می باشد 6:00
93/6/7 درفک (رستم آباد) کوهنوردی برنامه عمومی / فنی می باشد 5:00
93/6/14 چسلی (ماسال) گلگشت - 7:00
93/6/21 کله قندی (ماسوله) کوهنوردی برنامه عمومی / فنی می باشد 5:30
93/6/28 قلعه رودخان (فومن) کوهگشت - 7:00روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei