برنامه فصل بهار 94

تاریخ حرکت منطقه صعود سطح برنامه توضیحات برنامه
ساعت حرکت
94/1/7 خمارنساء (ماسوله) کوهپیمایی عمومی 6:30
94/1/21 هالی دشت (املش) کوهگشت عمومی  6:30
94/1/24 شاه معلم (ماسوله) کوهنوردی فنی 4:30
94/2/4 سه راهی خلیل دشت (ماسوله) کوهگشت آموزش اصول مقابله با صاعقه در کوهستان / عمومی 6:00
94/2/11 آبشار حویق (تالش) کوهگشت آموزش گره های مورد نیاز / عمومی 6:30
94/2/18 توریشوم (ماسوله) کوهنوردی مشترک با سایر گروه های کوهنوردی / فنی 4:30
94/3/1 کوه روبار - لاسه سر (ماسوله) کوهنوردی آموزش اصول گام برداری در کوهستان / فنی 5:30
94/3/8 سلانسر (رستم آباد) کوهپیمایی برنامه مشترک گروه ها و هیات کوهنوردی استان 5:30
94/3/13 درفک (اربناب)
آبشار خربو و شب مانی للندیز (ماسوله)
کوهپیمایی
کوهپیمایی
همراهی با گروه شاهان کوه اصفهان
همراهی با هیات دهلران ایلام
5:00
6:00
94/3/14 آسمان کوه (ماسوله)
کله قندی (ماسوله)
کوهپیمایی
کوهپیمایی
همراهی با گروه شاهان کوه اصفهان
همراهی با هیات دهلران ایلام
5:00
5:00
94/3/15 کوه بن (ماسوله) کوهپیمایی عمومی / فنی 5:30
94/3/22 درفک (اربناب) کوهپیمایی صعود سراسری بانوان و پیشکسوتان 5:30
94/3/29 خط الراس
خربو ، لاسه سر ، گدوک ، آسمانکوه ، کله قندی
کوهنوردی صعود سرعتی / مشترک با کارگروه امداد نجات 4:00

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei