برنامه فصل پاییز 94

تاریخ

عنوان برنامه

منطقه صعود

سطح برنامه

توضیحات

2 مهر 94

غار نارنج پره

آلیان

فنی

همراه با انجمن غارشناسی گیلان

پیمایش و پاکسازی

3 مهر 94

کله قندی

ماسوله

فنی

آموزش گام برداری

10 مهر 94

شاه معلم

ماسوله

فنی

-

17 مهر 94

تی تی بارگاه

ماسوله

فنی

-

22 مهر 94

کارگاه آموزشی حفاظت از غار

همراه با انجمن غار و غار شناسی استان گیلان

24 مهر 94

دوعالم

آلیان

عمومی

اصول تغذیه در کوهستان

8 آبان 94

غار اقبال و سیاه کوه

دوعالم

عمومی - فنی

ویژه اعضای گروه

15 آبان 94

شاه معلم

ماسوله

فنی

-

22 آبان 94

للندیز - کوه بن

ماسوله

عمومی - فنی

آموزش اصول کوله چینی

6 آذر 94

گیلوند رود

ماسوله

عمومی

-

13 آذر 94

السبلانگاه

ماسال

عمومی

-

20 آذر 94

شیرین دشت

ماسوله

عمومی

-

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei