برنامه فصل بهار 95

تاریخ

عنوان برنامه

سطح برنامه

توضیحات

6 فروردین 95

چشمه گازکل (رستم آباد)

گلگشت

-

20 فروردین 95

للندیز - کوه بن (ماسوله)

عمومی

-

27 فروردین 95

اربکله به دالخانی (رامسر)

کوهگشت

مشترک با گروه رعد رامسر

3 اردیبهشت 95

علی آباد (منجیل)

عمومی / سنگنوردی

سنگنوردی

10 اردیبهشت 95

شاه نشین (دیلمان)

عمومی

مشترک با کانون کوهنوردی

17 اردیبهشت 95

آبشار لاتون (لوندویل)

عمومی

-

24 اردیبهشت 95

گرمابدشت (رودسر)

عمومی / سنگنوردی

 

سنگنوردی

31 اردیبهشت 95

خط الراس خاراب به کله قندی (ماسوله)

کوهپیمایی

مشترک با هیات فومن

7 خرداد 95

بشکافته سنگ (دیلمان)

عمومی

تمرین فرود

14 خرداد 95

غار دیورش (تتکابن)

عمومی / غارنوردی

پیمایش غار و کارگاه آموزشی حفاظت از غار

21 خرداد 95

توریشوم (ماسوله)

کوهپیمایی

مشترک با هیات صومعه سرا و هیات فومن

28 خرداد 95

پل خواب (چالوس)

عمومی / سنگنوردی

کارگاه آموزشی سنگنوردی

مدرس فرشاد میجوجی

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei