برنامه فصل بهار 96 

تاریخ حرکت منطقه صعود سطح برنامه توضیحات برنامه ساعت خرکت
96/1/18 بشكافته سنگ (ديلمان) عمومى - 5:00
96/1/25 روستاى كچا (سراوان) عمومى - 6:00
96/2/1 گشت رودخان (فومن) عمومى كارگاه آموزشى سنگنوردى (فرود) 5:30
96/2/8 قلعه رودخان - مته خانى (فومن) عمومى - فنى - 5:30
96/2/15 چشمه گاسكول (رستم آباد) عمومى كارگاه آموزشى كوله چينى 5:00
96/3/5 خط الراس ماسوله فنى از قله خاراب تا قله كله قندى 4:00
96/3/15,14 قله الوند (همدان) فنى - اعلام مى شود
96/3/26 آبشار لاتون (لوندويل) عمومى - اعلام مى شود

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei