برنامه فصل تابستان ۹۶

تاریخ حرکت منطقه صعود سطح برنامه توضیحات برنامه
۹۶/۰۴/۰۲ گشت رودخان (فومن) عمومى -
۹۶/۰۴/۱۶ آوینه روبار (شفت)  عمومى -
۹۶/۰۴/۲۳ قله شاه معلم (ماسال) فنى شب مانی روی قله، پیش برنامه سبلان
۲۹و۹۶/۰۴/۳۰ قله سبلان (اردبیل) فنى جبهه شمال شرقی
۹۶/۰۵/۰۶ سقالکسر (رشت) خانوادگی ** جـشــــن گـــــــــروه **
۹۶/۰۵/۱۳ فوشه (فومن) عمومى -
١٨و١٩و۹۶/۰۵/٢٠ قله دماوند (مازندران) فنى جبهه جنوبی
۹۶/۰۶/۰۳ آبشار اشکلیت (ماسوله) عمومى  همراه با کارگاه اموزشی فرود
۹۶/۰۶/۱۰ آبشار ویسادار (پره سر) عمومى همراه با فرود از آبشار
۹۶/۶/۲۴ آرننگاه (شفت) فنی پیش برنامه توچال
۳۰و۹۶/۰۶/۳۱ قله توچال (تهران) فنى 

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei