برنامه فصل پاییز ۹۶

تاریخ حرکت منطقه صعود سطح برنامه توضیحات برنامه
٧و٨/مهر/٩٦ گشت رودخان (فومن) عمومى کنسل شد.
١٤/مهر/٩٦ درفک (دیلمان) کوهپیمایی

میزبان: هیات کوهنوردی شهرستان رشت. / برنامه جایگزین (کله قندی) اجرا شد.

٢۸/مهر/٩٦ گرمابدشت (رودسر) عمومی کارگاه سنگنوردی
٥/آبان/٩٦ گلدیان - آسمانسرا (رودبار) عمومی - کوهپیمایی -
۱۸و۱۹/آبان/۹۶ پل خواب (کرج) فنی

کارگاه سنگنوردی

۲۳/آبان/٩٦

کارگاه آموزشی غارشناسی

عمومی آموزشگر: هلاله ناطقه
٢٦/آبان/٩٦ چشمه گاسکول (رستم آباد) کوهپیمایی بدلیل مصادف شدن با ۲۸ صفر کنسل گردید.
٣/آذر/٩٦ آسمان کوه - شیرین دشت (ماسوله) کوهپیمایی - عمومی

بدلیل تغییرات آب و هوایی، شیرین دشت و کوهروبار اجرا شد.

١٠/آذر/٩٦ سوباتان (تالش) عمومى برنانه جایگزین (چشمه گازکول) اجرا شد.
١۷/آذر/٩٦ قله توریشوم (ماسوله) کوهنوردی بدلیل شرایط بد آب و هوایی کنسل گردید.
٢٤/آذر/٩٦ سنگ سوری (قزوین) فنی برنامه جایگزین (کوهروبار) اجرا شد.
روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei