برنامه فصل زمستان ۹۶

تاریخ حرکت منطقه صعود سطح برنامه توضیحات برنامه

۱ دی ۹۶

اولسبلانگاه (ماسال)

کوهگشت

-

۱۵ دی ۹۶ لاتون (آستارا) کوهپیمایی

-

۲۹ دی ۹۶

گیلوند رود (ماسوله)

کوهگشت

-

۱۳ بهمن ۹۶

للندیز (ماسوله)

کوهپیمایی

-

۲۰ بهمن ۹۶

شاه معلم (ماسوله) 

کوهنوردی 

-
۲۷ بهمن ۹۶ آوینه روبار (شفت) کوهگشت

-

۴ اسفند ۹۶

توریشوم (ماسوله)

کوهنوردی  کنسل شد.
۱۱ اسفند ۹۶ 

گشت رودخان (فومن) 

کوهگشت  -

۲۵ اسفند ۹۶

گلدیان (رودبار)

کوهگشت

-

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei