برنامه های اجرا شده فصل زمستان 91

تاريخ حرکت

منطقه صعود

سطح برنامه

ساعت حرکت

8/دی/91

انزله دشت (ماسوله)

گلگشت

7:00

14/دی/91

برنامه مشترک گروه ها برای جستجوی مجتبی کوهپیمائی

4:30

11/اسفند/91

للندیز (ماسوله)

کوهگشت

5:45

25/اسفند/91

لشگرگاه (ماسوله)

کوهپیمائی

6:15

 صفحه قبل